ป้ายกำกับ: จะมคำถามสำคญทตองตอบหากการจำลองลาสดมความแมนยำ