ป้ายกำกับ: ทกสงทเรารเกยวกบการระงบทอาจเกดขนจากเหตการณ