ป้ายกำกับ: ปฏเสธอยางแขงขนตอขอกลาวหาเรองการพนนในพรเมยรลก