ป้ายกำกับ: ลงนามอดตแชมปแหงชาตและนกมวยปลำผชนะเหรยญทองโอลมปก